Αρθρα  
Σχέδιο "Αθηνά" – Ψήφισμα Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής (17/02/2013)
Ανακοινώσεις  
Επιτυχόντες Πανελλαδικών 2017 - Ολοκλήρωση Εγγραφής (20/09/2017)
Πρακτική Άσκηση (Οδικός Χάρτης) (17/09/2017)
Διεθνές Σεμινάριο "Roads, Bridges & Tunnels", 3-9/11/2017, ΑΠΘ (30/05/2017)
Πρόγραμμα Β΄ Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2017 (29/05/2017)
Δωρεάν Λογισμικό για φοιτητές/ΕΠ του Τμήματος (Microsoft Imagine) (20/05/2017)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμ. 2017 (τελικό, εκδ. 3.5, 6 Μαρ. 2017) (21/03/2017)
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης ERASMUS (22/11/2016)
Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακ. Έτους 2017-18 (18/05/2016)
Αναλυτική παρουσίαση του Νέου Προγράμματος Σπουδών (2014). Πλήρη στοιχεία. (01/10/2014)
Διαδικασία παραλαβής λογαριασμού προπτυχιακών φοιτητών για υπηρεσίες ΚΔΔ (wifi, email, eClass, Εύδοξος, Πάσο, κτλ) στο ΤΕΙ Αθήνας (24/09/2014)
Πρακτική Άσκηση (31/05/2013)
Περισσότερες Ανακοινώσεις του Τμήματος (05/10/2011)
Απόφαση ΣτΕ περί των Προεδρικών Διαταγμάτων κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων ΤΕΙ (03/10/2011)
 Τμήμα Πολιτικών Μηχ. ΤΕ και Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχ.) 
Εγγραφές - Αιτήσεις Σπουδαστών
Μαθήματα Εξαμήνων - Νέο Προγρ. Σπουδών
Πρόγραμμα Μαθημάτων - Βιβλία
Πτυχιακή - Πρακτική
Αποφοίτηση
Συνέχιση Σπουδών - Μεταπτυχιακά
Προπτυχιακές Σπουδές
Οι σπουδές στη Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ διαρκούν με βάση το νέο πρόγραμμα σπουδών οκτώ (8) εξάμηνα εκ των οποίων επτά (7) θεωρητικής διδασκαλίας και εργαστηριακών ασκήσεων στους χώρους του Τμήματος και ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης σε παραγωγικούς φορείς του Δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Οι σπουδαστές υποχρεούνται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία. Οι σπουδές στο Τμήμα μπορούν να εξειδικευτούν με βάση την επιλογή των μαθημάτων στο γνωστικό πεδίο των συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων, το πτυχίο όμως σε όλες τις περιπτώσεις είναι ταυτόσημο.

Οργάνωση Σπουδών
Οι σπουδές στο Τμήμα είναι οργανωμένες με βάση το εξαμηνιαίο μάθημα. Αν οι γνώσεις που παρέχονται σε ένα μάθημα θεωρούνται απαραίτητες για την επιτυχή παρακολούθηση ενός άλλου μαθήματος, τότε το πρώτο μάθημα λέγεται προαπαιτούμενο και το δεύτερο εξαρτώμενο. Ο συνδιασμός προαπαιτούμενων και εξαρτώμενων μαθημάτων αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Κάθε σπουδαστής έχει τη δυνατότητα, με την υποβολή της αίτησης/ δήλωσης στην αρχή κάθε εξαμήνου, να καταρτίζει το ατομικό πρόγραμμα σπουδών του, ανάλογα με την προπαιδεία που διαθέτει, το χρόνο μελέτης κλπ. Μετά την υποβολή της δήλωσης έχει τη δυνατότητα να κάνει τροποποιήσεις στην αίτηση / δήλωση που υπέβαλε συγκεκριμένα μέχρι δύο μαθήματα και μέσα σε δύο εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων. Κατά την κατάρτιση του ατομικού προγράμματος και τη συμπλήρωση της αίτησης / δήλωσης πρέπει να λαμβάνονται οποσδήποτε υπόψη τα εξής :

α. Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών που δηλώνονται πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 45 ωρών. Εξαιρούνται βέβαια εξάμηνα πέρα από το τυπικό εξάμηνο σπουδών, οπότε δεν ισχύει το κατώτατο όριο και το ανώτατο όριο έχει διαμορφωθεί σε 55/εβδομάδα.

β. Δεν είναι δυνατόν να δηλωθούν μαθήματα των οποίων ο κατα περίπτωση σπουδαστής δεν έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα προαπαιτούμενα. Εξαιρούνται βέβαια τα εξάμηνα πέρα από το τυπικό εξάμηνο σπουδών .

γ. Σπουδαστής ο οποίος οφείλει μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων από αυτό που εγγράφεται, πρέπει κατά προτεραιότητα να δηλώσει τα οφειλόμενα μαθήματα μέχρι εξαντλήσεως των 45 ωρών ανά εβδομάδα.

Εξεταστικές Περιόδοι
Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου, ακολουθούν δύο εξεταστικές περίοδοι διάρκειας δύο εβδομάδων η κάθε μία , στη διάρκεια των οποίων ο σπουδαστές εξετάζονται γραπτά σε όλη τη διδακτέα ύλη. Διδακτέα είναι η ύλη που πρέπει να έχει διδαχθεί σύμφωνα με το περίγραμμα σπουδών κάθε μαθήματος. Για το χειμερινό εξάμηνο (Χ.Ε.) οι περίοδοι είναι συνεχόμενες με την παρεμβολή μιας ελεύθερης εβδομάδας. Η πρώτη εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου (Ε.Ε.) είναι αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων, ενώ η δεύτερη το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Παρακολούθηση Μαθημάτων
Τα μαθήματα που περιέχονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, έχουν μία από τις παρακάτω μορφές :
α. Θεωρητικά μαθήματα (Θ.Μ.)
β. Εργαστηριακά μαθήματα (Ε.Μ.)
γ. Μικτά μαθήματα (Μ.Μ.)

Μικτά μαθήματα ονομάζονται εκείνα που περιέχουν τόσο θεωρητικό, όσο και εργαστηριακό μέρος. Κάθε σπουδαστής, μπορεί να παρακολουθήσει είτε ολόκληρο Μ.Μ. , είτε ένα μόνο μέρος του Μ.Μ., π.χ. μόνο το Ε.Μ. ή
μόνοτο Θ.Μ. ή και τα δύο. Επιτυχής παρακολούθηση για ένα μικτό μάθημα σημαίνει όμως, ότι ο σπουδαστής έχει περάσει τόσο το θεωρητικό όσο και το εργαστηριακό μέρος. Όταν ένα Μ.Μ. είναι προαπαιτούμενο άλλου
εννοείται ότι η επιτυχής παρακολούθησή του προϋποθέτει επιτυχή παρακολούθηση και στα δύο μέρη αυτού του μαθήματος. Ειδικότερα ισχύουν τα εξής για κάθε μορφή μαθήματος :

Α) Θεωρητικό Μάθημα (Θ.Μ.).
Ένα θεωρητικό μάθημα (ή θεωρητικό μέρος μαθήματος) υπολογίζουμε ότι διδάχθηκε εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί τα δύο τρίτα (2/3) των προγραμματισμένων ωρών. Κάθε μάθημα του
προγράμματος σπουδών του Τμήματος χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό διδακτικών μονάδων (δ.μ.). Η διδακτική μονάδα αντιστοιχεί σε μία εβδομαδιαία ώρα διδασκαλία για όλα τα μαθήματα του Τμήματος. Η πτυχιακή εργασία χαρακτηρίζεται από 10 μέχρι 15 διδακτικές μονάδες. Στις εκπαιδευτικές επισκέψεις δεν αντιστοιχούν διδακτικές μονάδες.

Η αξιολόγηση του σπουδαστή για την επίδοσή του καθ΄όλη τη διάρκεια του εξαμήνου σε κάθε μάθημα ή μέρος μαθήματος, που παρέχεται με τη μορφή θεωρητικής διδασκαλίας γίνεται :
Από μία προαιρετική ενδιάμεση αξιολόγηση στη διάρκεια του διδακτικού εξαμήνου επί του 40% τουλάχιστον της διδακτέας ύλης του αναλυτικού προγράμματος ή με την ανάθεση στους σπουδαστές ατομικών ή συλλογικών
εργασιών με διακριτούς ρόλους ( βιβλιογραφική ανασκόπηση, παρουσίαση θεμάτων ενώπιον ακροατηρίου, μελέτες περιπτώσεων κ.α) ή με μορφή ασκήσεων. Ο συντελεστής αξιολόγησης τόσο της προαιρετικής ενδιάμεσης
αξιολόγησης όσο και των ατομικών ή συλλογικών εργασιών ή ασκήσεων θα είναι 40% .Ο σπουδαστής θα δηλώνει στη Γραμματεία, αν θέλει ή όχι να συμμετάσχει στην αξιολόγηση και μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων θα μπορεί, εάν το επιθυμεί, να τροποποιεί την αρχική του δήλωση. Η Συνέλευση του Τμήματος θα αποφασίζει τη περίοδο που θα πραγματοποιηθεί η ενδιάμεση αξιολόγηση η οποία θα ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος της 9ης
εβδομάδας. Σε περίπτωση γραπτής αξιολόγησης η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει την μία (1) ώρα. Από την τελική γραπτή εξέταση εφ όλης της διδακτέας ύλης διάρκειας 2-3 ωρών με συντελεστή 60% για αυτούς που θα μετέχουν στην αξιολόγηση. Με το τέλος της τελευταίας εβδομάδας διεξαγωγής μαθημάτων του εξαμήνου,
ο διδάσκων καταθέτει στο Τμήμα κατάσταση των σπουδαστών με τον αντίστοιχο βαθμό της ενδιάμεσης αξιολόγησης για τον καθένα σε κάθε μάθημα που του ανατεθεί. Με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος, ανακοινώνεται έγκαιρα και πάντων πριν από τις τελικές εξετάσεις, ο πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν σε κάθε μάθημα οι σπουδαστές.
α)Ο τελικός βαθμός θεωρητικού μαθήματος ή θεωρητικού μέρους μικτού μαθήματος, είναι: το άθροισμα των βαθμών που συγκεντρώνει ο σπουδαστής από την επίδοσή του στην ενδιάμεση αξιολόγηση και τη τελική εξέταση,
πολλαπλασιασμένων με τους συντελεστές του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για αυτούς που επέλεξαν ενδιάμεση αξιολόγηση.
β) Σπουδαστής θεωρείται επιτυχών στα μαθήματα εκείνα που συγκέντρωσε βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή του σπουδαστή στις τελικές εξετάσεις αποτελεί η συμμετοχή του στη γραπτή ενδιάμεση αξιολόγηση (πρόοδος) στο μέσον του εξαμήνου , εφ' όσον έχει δηλώσει ότι θέλει να συμμετάσχει σε αυτή .

Β) Εργαστηριακό Μάθημα (Ε.Μ.).
Με βάση τις δηλώσεις των σπουδαστών για κάθε Ε.Μ. (ή για κάθε εργαστηριακό μέρος μαθήματος) και ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο και εξοπλισμό σε κάθε εργαστήριο, κατανέμονται οι σπουδαστές σε ομάδες. Αυτές οι ομάδες υποδιαιρούνται σε υποομάδες, ανάλογα με τον
αριθμό των εργαστηριακών ασκήσεων. Έτσι, για κάθε εργαστηριακή άσκηση προβλέπονται δύο ή σπανιότερα τρεις σπουδαστές. Στα εργαστήρια του Τμήματος τα οποία διεξάγονται στους κατάλληλους για κάθε αντικείμενο εργαστηριακούς χώρους, ο σπυδαστής εμπεδώνει και συμπληρώνει την θεωρητική του κατάρτιση, ασκείται στον χειρισμό επιστημονικών, πειραματικών συσκευών και έχει υποχρέωση εκπόνησης τεχνικής έκθεσης κατά την οποία γίνεται επεξεργασία των πειραματικών αποτελεσμάτων. Τα εργαστηριακά μαθήματα διδάσκονται σε ενότητες (μια ενότητα ανά εβδομάδα) υπό μορφή εργαστηριακών ασκήσεων και ο σπουδαστής βαθμολογείται σε άσκηση με βάση τη δεκαβάθμια κλίμακα βαθμολογίας (0-10). Ο βαθμός του εργαστηρίου ή του εργαστηριακού ή πρακτικού μέρους μικτού μαθήματος είναι ανάλογα με τη φύση του εργαστηρίου και μετά από απόφαση της Ομάδας μαθημάτων, ο μέσος όρος όλων των επιμέρους βαθμός των ασκήσεων, που ο σπουδαστής έχει διεξάγει με επιτυχία. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων ή τουλάχιστον τρεις
φορές το εξάμηνο. Ο σπουδαστής βαθμολογείται για κάθε εργαστηριακή άσκηση και για αυτό το σκοπό λαμβάνονται υπόψη τόσο οι θεωρητικές όσο και οι πρακτικές γνώσεις (προφορική εξέταση ή γραπτό τέστ), καθώς και η γραπτή έκθεση που θα παραδόσει μετά την άσκηση. Σημειώνεται όμως ότι δεν είναι δυνατόν να ορισθεί βαθμός σε εργαστηριακό μάθημα μόνο από μια γραπτή τελική εξέταση.

Γ) Μικτά Μαθήματα (Μ.Μ.) .
Τα μικτά μαθήματα ακολουθούν όσον αφορά το θεωρητικό μέρος τους τις ρυθμίσεις των θεωρητικών μαθημάτων και όσον αφορά το εργαστηριακό μέρος τους τις ρυθμίσεις των εργαστηριακών μαθημάτων.

Δ) Βαθμός πτυχίου.
Τέλος, ο βαθμός πτυχίου εξάγεται με προσέγγιση ενός δεκαδικού ψηφίου από τον τύπο :

β1 x δ1 + ... + βν x δν
Β = -------------------------------
δ1 x ... x δν


όπου:δ: οι διδακτικές μονάδες των μαθημάτων
β: οι βαθμοί των μαθημάτων

Στα μαθήματα περιλαμβάνεται και η πτυχιακή εργασία με 10-15 διδακτικές μονάδες ανάλογα με την εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή.