Αρθρα  
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (οριστικό) (03/07/2018)
Ανακοινώσεις  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (Συνολικό) (12/02/2019)
"Πολεοδομία & Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου" - Παράδοση Εργασίας (11/02/2019)
Σεμινάριο Τεχνολογίας Σκυροδέματος, ΚΤΣ – 2016 (28-30/1/19) (16/01/2019)
Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με υποτροφίες του Προγράμματος ERASMUS (31/10/2018)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Χειμ.2018-19 (Ενημέρωση 26/11/18, v.5.1) (22/10/2018)
Αρχεία Αντιστοιχίσεων Προγραμμάτων Σπουδών Πολιτικών Μηχανικών ΤΕΙ-Α και ΠΑΔΑ (24/09/2018)
Κατατακτήριες Ακ.Έτ. 2018-19 (νέα ύλη μαθημ.) (04/08/2018)
Αιτήσεις προς το Τμήμα Πολιτικών (Νέα Έντυπα Πανεπ.Δ.Α.) (16/05/2018)
Επιλογή Κύκλου Σπουδών ΤΕΙ αντί Πανεπ.Δ.Α. (16/05/2018)
Πρακτική Άσκηση (Οδικός Χάρτης) (17/09/2017)
Απόφαση ΣτΕ περί των Προεδρικών Διαταγμάτων κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων ΤΕΙ (03/10/2011)
 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Πανεπιστημιούπολη 1) 
Εγγραφές - Αιτήσεις Σπουδαστών
Μαθήματα Εξαμήνων - Προηγ. Προγρ. Σπουδών
Πρόγραμμα Μαθημάτων - Βιβλία
Πτυχιακή - Πρακτική
Αποφοίτηση
Συνέχιση Σπουδών - Μεταπτυχιακά
Προπτυχιακές Σπουδές
Οι σπουδές στη Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ διαρκούν με βάση το νέο πρόγραμμα σπουδών οκτώ (8) εξάμηνα εκ των οποίων επτά (7) θεωρητικής διδασκαλίας και εργαστηριακών ασκήσεων στους χώρους του Τμήματος και ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης σε παραγωγικούς φορείς του Δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Οι σπουδαστές υποχρεούνται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία. Οι σπουδές στο Τμήμα μπορούν να εξειδικευτούν με βάση την επιλογή των μαθημάτων στο γνωστικό πεδίο των συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων, το πτυχίο όμως σε όλες τις περιπτώσεις είναι ταυτόσημο.

Οργάνωση Σπουδών
Οι σπουδές στο Τμήμα είναι οργανωμένες με βάση το εξαμηνιαίο μάθημα. Αν οι γνώσεις που παρέχονται σε ένα μάθημα θεωρούνται απαραίτητες για την επιτυχή παρακολούθηση ενός άλλου μαθήματος, τότε το πρώτο μάθημα λέγεται προαπαιτούμενο και το δεύτερο εξαρτώμενο. Ο συνδιασμός προαπαιτούμενων και εξαρτώμενων μαθημάτων αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Κάθε σπουδαστής έχει τη δυνατότητα, με την υποβολή της αίτησης/ δήλωσης στην αρχή κάθε εξαμήνου, να καταρτίζει το ατομικό πρόγραμμα σπουδών του, ανάλογα με την προπαιδεία που διαθέτει, το χρόνο μελέτης κλπ.  Κατά την κατάρτιση του ατομικού προγράμματος και τη συμπλήρωση της αίτησης / δήλωσης πρέπει να λαμβάνονται οποσδήποτε υπόψη τα εξής :

α. Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών που δηλώνονται πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0 και 35 ωρών. 

β. Δεν είναι δυνατόν να δηλωθούν μαθήματα των οποίων ο κατα περίπτωση σπουδαστής δεν έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα προαπαιτούμενα. Εξαιρούνται βέβαια τα εξάμηνα πέρα από το τυπικό εξάμηνο σπουδών (Η' Εξάμ.) .

Εξεταστικές Περιόδοι
Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου, ακολουθούν δύο εξεταστικές περίοδοι διάρκειας δύο εβδομάδων η κάθε μία , στη διάρκεια των οποίων ο σπουδαστές εξετάζονται γραπτά σε όλη τη διδακτέα ύλη. Διδακτέα είναι η ύλη που πρέπει να έχει διδαχθεί σύμφωνα με το περίγραμμα σπουδών κάθε μαθήματος. Για το χειμερινό εξάμηνο (Χ.Ε.) οι περίοδοι είναι συνεχόμενες με την παρεμβολή μιας ελεύθερης εβδομάδας. Η πρώτη εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου (Ε.Ε.) είναι αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων, ενώ η δεύτερη το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Παρακολούθηση Μαθημάτων
Τα μαθήματα που περιέχονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, έχουν μία από τις παρακάτω μορφές :
α. Θεωρητικά μαθήματα (Θ.Μ.)
β. Εργαστηριακά μαθήματα (Ε.Μ.)
γ. Μικτά μαθήματα (Μ.Μ.)

Μικτά μαθήματα ονομάζονται εκείνα που περιέχουν τόσο θεωρητικό, όσο και εργαστηριακό μέρος. Κάθε σπουδαστής, μπορεί να παρακολουθήσει είτε ολόκληρο Μ.Μ. , είτε ένα μόνο μέρος του Μ.Μ., π.χ. μόνο το Ε.Μ. ή
μόνοτο Θ.Μ. ή και τα δύο. Επιτυχής παρακολούθηση για ένα μικτό μάθημα σημαίνει όμως, ότι ο σπουδαστής έχει περάσει τόσο το θεωρητικό όσο και το εργαστηριακό μέρος. Όταν ένα Μ.Μ. είναι προαπαιτούμενο άλλου
εννοείται ότι η επιτυχής παρακολούθησή του προϋποθέτει επιτυχή παρακολούθηση και στα δύο μέρη αυτού του μαθήματος. Ειδικότερα ισχύουν τα εξής για κάθε μορφή μαθήματος :

Α) Θεωρητικό Μάθημα (Θ.Μ.).
Ένα θεωρητικό μάθημα (ή θεωρητικό μέρος μαθήματος) υπολογίζουμε ότι διδάχθηκε εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί τα δύο τρίτα (2/3) των προγραμματισμένων ωρών. Κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό διδακτικών μονάδων (δ.μ.). Η διδακτική μονάδα αντιστοιχεί σε μία εβδομαδιαία ώρα διδασκαλία για όλα τα μαθήματα του Τμήματος. Η πτυχιακή εργασία χαρακτηρίζεται από 10 μέχρι 15 διδακτικές μονάδες. Στις εκπαιδευτικές επισκέψεις δεν αντιστοιχούν διδακτικές μονάδες.
Η αξιολόγηση του σπουδαστή για την επίδοσή του καθ΄όλη τη διάρκεια του εξαμήνου σε κάθε μάθημα ή μέρος μαθήματος, που παρέχεται με τη μορφή θεωρητικής διδασκαλίας γίνεται : α) Από μία προαιρετική ενδιάμεση αξιολόγηση στη διάρκεια του διδακτικού εξαμήνου επί του 40% τουλάχιστον της διδακτέας ύλης του αναλυτικού προγράμματος ή με την ανάθεση στους σπουδαστές ατομικών ή συλλογικών εργασιών με διακριτούς ρόλους ( βιβλιογραφική ανασκόπηση, παρουσίαση θεμάτων ενώπιον ακροατηρίου, μελέτες περιπτώσεων κ.α) ή με μορφή ασκήσεων. Ο συντελεστής αξιολόγησης τόσο της προαιρετικής ενδιάμεσης αξιολόγησης όσο και των ατομικών ή συλλογικών εργασιών ή ασκήσεων θα είναι 40%. β) Από την τελική γραπτή εξέταση εφ όλης της διδακτέας ύλης διάρκειας 2-3 ωρών με συντελεστή 60% για αυτούς που θα μετέχουν στην αξιολόγηση. Ο τελικός βαθμός θεωρητικού μαθήματος ή θεωρητικού μέρους μικτού μαθήματος, είναι: το άθροισμα των βαθμών που συγκεντρώνει ο σπουδαστής από την επίδοσή του στην ενδιάμεση αξιολόγηση και τη τελική εξέταση, πολλαπλασιασμένων με τους συντελεστές του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για αυτούς που επέλεξαν ενδιάμεση αξιολόγηση. Σπουδαστής θεωρείται επιτυχών στα μαθήματα εκείνα που συγκέντρωσε βαθμό τουλάχιστον πέντε (5). 

Β) Εργαστηριακό Μάθημα (Ε.Μ.).
Με βάση τις δηλώσεις των σπουδαστών για κάθε Ε.Μ. (ή για κάθε εργαστηριακό μέρος μαθήματος) και ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο και εξοπλισμό σε κάθε εργαστήριο, κατανέμονται οι σπουδαστές σε ομάδες. Αυτές οι ομάδες υποδιαιρούνται σε υποομάδες, ανάλογα με τον αριθμό των εργαστηριακών ασκήσεων. Έτσι, για κάθε εργαστηριακή άσκηση προβλέπονται δύο ή σπανιότερα τρεις σπουδαστές. Τα εργαστηριακά μαθήματα διδάσκονται σε ενότητες (μια ενότητα ανά εβδομάδα) υπό μορφή εργαστηριακών ασκήσεων και ο σπουδαστής βαθμολογείται σε άσκηση με βάση τη δεκαβάθμια κλίμακα βαθμολογίας (0-10). Ο βαθμός του εργαστηρίου ή του εργαστηριακού ή πρακτικού μέρους μικτού μαθήματος είναι ανάλογα με τη φύση του εργαστηρίου και μετά από απόφαση της Ομάδας μαθημάτων, ο μέσος όρος όλων των επιμέρους βαθμός των ασκήσεων, που ο σπουδαστής έχει διεξάγει με επιτυχία. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων ή τουλάχιστον τρεις φορές το εξάμηνο. Ο σπουδαστής βαθμολογείται για κάθε εργαστηριακή άσκηση και για αυτό το σκοπό λαμβάνονται υπόψη τόσο οι θεωρητικές όσο και οι πρακτικές γνώσεις (προφορική εξέταση ή γραπτό τέστ), καθώς και η γραπτή έκθεση που θα παραδόσει μετά την άσκηση. Σημειώνεται όμως ότι δεν είναι δυνατόν να ορισθεί βαθμός σε εργαστηριακό μάθημα μόνο από μια γραπτή τελική εξέταση.

Γ) Μικτά Μαθήματα (Μ.Μ.) .
Τα μικτά μαθήματα ακολουθούν όσον αφορά το θεωρητικό μέρος τους τις ρυθμίσεις των θεωρητικών μαθημάτων και όσον αφορά το εργαστηριακό μέρος τους τις ρυθμίσεις των εργαστηριακών μαθημάτων.

Δ) Βαθμός πτυχίου.
Τέλος, ο βαθμός πτυχίου εξάγεται με προσέγγιση ενός δεκαδικού ψηφίου από τον τύπο :

β1 x δ1 + ... + βν x δν
Β = -------------------------------
δ1 x ... x δν


όπου:δ: οι διδακτικές μονάδες των μαθημάτων
β: οι βαθμοί των μαθημάτων

Στα μαθήματα περιλαμβάνεται και η πτυχιακή εργασία με 10-15 διδακτικές μονάδες ανάλογα με την εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή.